دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی
وقتی اتاقی خالی باشد!!
حرفهایت تکرار شده وزیادتر میشود
وقتی عاشقی دردرون دلش خالی شود
همش باخودش دارد خاطرات را تکرار میکند
مانند کسی که باخود حرف میزند...
ديدگاه براي اين پست غيرفعال شده است