دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


به هر کس دل ببندم

بعد از این خود نیز می دانم 

به جز اندوه دل کندن

ندارد حاصلی دیگر


1396/11/23 - 17:48 ارسال گزارش